Logo Cybor-Tech

Polska wersja       English version

Aktualny

Regulamin sklepu internetowego CYBOR-TECH Iwona Halat
- obowiązujący od dnia 9 lutego 2015 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.cybor-tech.com.pl  prowadzony jest przez firmę CYBOR-TECH Iwona Halat, Karwiniec 78, 56 – 420 Bierutów, telefon 71 314 64 29 fax: 71 315 69 09, e-mail: sklep@cybor-tech.com.pl, NIP: 9111006648, REGON: 930756442, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. CYBOR-TECH Iwona Halat świadczy m.in. usługi w zakresie internetowej hurtowej i detalicznej sprzedaży sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego i części do niego oraz elektrycznych artykułów użytku domowego.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
  1. Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. Kupującym należy przez to rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonującego zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.cybor-tech.com.pl;
  3. Przedsiębiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą w imieniu własnym działalność gospodarczą lub zawodową;
  4. Sprzedającym należy przez to rozumieć firmę przez firmę CYBOR-TECH Iwona Halat, Karwiniec 78, 56 – 420 Bierutów, telefon 71 314 64 29 fax: 71 315 69 09, e-mail: sklep@cybor-tech.com.pl, NIP: 9111006648, REGON: 930756442, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
  5. Sklep internetowy należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.cybor-tech.com.pl;
  6. Formularzu rejestracji należy przez to rozumieć dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta;
  7. Formularz zamówienia należy przez to rozumieć formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego służący do dokonania Zamówienia Towaru;
  8. Koncie należy przez to rozumieć oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  9. Użytkownik konta należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu internetowego za pośrednictwem swojego indywidulanego Konta; 
  10. Zamówieniu należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
  11. Towar należy przez to rozmieć rzecz ruchomą, prezentowaną w ofercie Sprzedającego na stronie internetowej www.cybor-tech.com.pl;
  12. Koszyku należy przez to rozumieć wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu ustalenie i modyfikację dokonanego wyboru Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka;
  13. Dowodzie zakupu należy przez to rozumieć paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaży Towarów Kupującemu, a w szczególności składania zamówień na Towary, realizacji zamówień, zapłaty za Towary, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Kupujący powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem dostępnym nieodpłatnie na stronie internetowej www.cybor-tech.com.pl. Na żądanie każdego Kupującego, który wskaże adres mailowy treść Regulaminu zostanie również przesłana bezpłatnie drogą elektroniczną.
 6. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia Konta przez Kupującego.
 7. W celu utworzenia Konta konieczna jest wypełnienie Formularza rejestracji. Rejestracja konta jest dobrowolna i nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Kupującego. Utworzenie konta daje Kupującemu możliwość dokonywania kolejnych zakupów bez każdorazowego podawania danych, wglądu do historii i statusów zamówień.
 8. Umowa o prowadzenie Konta jest bezpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą wypełnienia Formularza rejestracji przez Kupującego, po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
 9. Dostęp do Konta zabezpieczony jest indywidualnym hasłem określonym w Formularzu rejestracji przez Kupującego.
 10. Kupujący może w każdym czasie żądać usunięcia Konta ze Sklepu internetowego. W celu usunięcia Konta, należy zgłosić żądanie jego usunięcia wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta na adres e-mail Sprzedającego (sklep@cybor-tech.com.pl). Usunięcie Konta, skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
 11. Możliwość dokonania zakupu na stronie internetowej Sprzedającego jest uzależniona od spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego odpowiednio następujących wymagań technicznych:
  1. zastosowania aktualnych wersji przeglądarek takich jak: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,
  2. nbsp;   posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej, służące Sprzedającemu do  przesłania informacji dotyczących zamówienia.


§ 2
Zasady składania, przyjmowania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Kupujący przed złożeniem zamówienia składa przez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie przez Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.cybor-tech.com.pl, obejmującego dane zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Poprawnie złożone zamówienie obejmuje dane umożliwiające identyfikację Kupującego, wybór towaru wraz z ceną, sposób dostawy i miejsce dostarczenia towaru oraz sposób płatności.
 5. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo dowolnie zmieniać przedmiot Zamówienia. W tym celu powinien kliknąć w napis „Zmień zawartość Zamówienia”. Po przekierowaniu do strony „Zawartość koszyka” kliknąć w tekst „Zamówienie” - ponownie wybrać rodzaj i ilość towaru, a następnie po dokonaniu wyboru kliknąć w tekst „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 1 godziny od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedającego.
 7. Złożone zamówienie otrzymuje indywidualne oznaczenie pozwalające na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 8. Po złożeniu Zamówienia na Towar, na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji opisującą  Zamówiony Towar, jego ilość, cenę jednostkową, cenę całkowitą, koszty dostawy oraz indywidualne oznaczenie Zamówienia. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie (nr tel.: 71 314 64 29) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@cybor-tech.com.pl).
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar bez wad oraz zgodny z treścią zamówienia.
 11. Jeżeli Sprzedający z powodu niedostępności Towarów objętych zamówieniem nie może zrealizować zamówienia w całości, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni zawiadomi o tym Kupującego oraz zwróci wpłacone przez Kupującego środki pieniężne zgodnie z procedurą opisaną w § 5 ust. 6 i 7. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego.
 12. Jeżeli część Towarów objętych zamówieniem nie jest dostępna, Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni zawiadomi o tym Kupującego. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony według swojego wyboru do: rezygnacji z całego Zamówienia (zgoda Kupującego zwalnia Sprzedającego z obowiązku realizacji Zamówienia w całości) lub   rezygnacji z Zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa (zgoda Kupującego zobowiązuje Sprzedającego do realizacji Zamówienia w części oraz zwalnia Sprzedającego z obowiązku realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie lub ma możliwość skorzystania z realizacji Zamówienia etapami w częściach (Sprzedający określi nowy termin realizacji dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie była możliwa - Kupujący nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy zamówienia w kilku przesyłkach).
 13. W przypadku rezygnacji z całego Zamówienia, jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za zamówiony Towar Sprzedający zwróci całą wpłaconą należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty rezygnacji z Zamówienia w całości. Odpowiednio w przypadku rezygnacji z Zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa Sprzedający zwróci część środków wpłaconych za zamówienie niemożliwe do zrealizowania w części. Procedura zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych opisana jest w § 5 ust. 6 i 7.
 14. O wyborze uprawnienia o których mowa ust. 12 Kupujący zawiadomi Sprzedającego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego informacji o niemożliwości zrealizowania zamówienia w części.
 15. Jeśli Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego drogą e-mailową o wyborze jednego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, -  poczytuje się, iż Kupujący nie wyraża zgody na zrealizowanie zamówienia w części i wobec powyższego zrezygnował z zamówienia w całości.
 16. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu Towaru w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT według wyboru Kupującego dokonanego w Formularzu zamówienia.


§ 3
Dostawa Towaru

 1. Sprzedający dostarcza zamówiony Towar w sposób wybrany przez Kupującego w Formularzu zamówienia.
 2. Kupujący może wybrać sposoby dostawy za pośrednictwem:
  - operatora pocztowego Poczta Polska – przesyłka za pobraniem, bez pobrania;
  - podmiotów świadczących usługi kurierskie – UPS, GLS, Siódemka.
 3. Szczegółowe informacje o dostawie i jej kosztach dostępne są na stronie internetowej www.cybor-tech.com.pl/a44-wysylka.html
 4. Kupujący może osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Sprzedającego.
 5. Kupujący jest uprawniony do zmiany dostawcy przesyłki lub jej rodzaju. Jeżeli zmiana następuje przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien kliknąć w napis „Zmień zawartość zamówienia”. Po przekierowaniu do strony „Zawartość koszyka” kliknąć w tekst „Zamów produkty” - ponownie wybrać rodzaj dostawy. Jeżeli Kupujący chce zmienić rodzaj dostawy po złożeniu zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedającym przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedającego do jednej godziny od złożenia zamówienia.
 6. Koszty dostawy towaru pokrywa Kupujący.
 7. W przypadku zamówienia dotyczącego towaru, którego łączna wartość przekracza 1000 zł  netto (tysiąc złotych) koszty dostarczenia Towaru obciążają Sprzedającego, nie dotyczy to kabli, lamp oraz produktów wielkogabarytowych.
 8. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem Towaru Sprzedający może oddać Towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Sprzedający może również sprzedać Towar na rachunek Kupującego, powinien jednak wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do jej odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że z innych względów groziłaby Sprzedającemu szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kupującego.

  § 4
  Ceny i sposoby płatności  

 

 1. Kupujący i Sprzedający są związani ceną sprzedaży za poszczególne Towary podane w Sklepie internetowym w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 2. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej oraz zawierają podatek od towarów i usług.
 3. Sprzedający dopuszcza płatność ceny w następujący sposób:
  1. płatność za pobraniem - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
  2. płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayU; płatność za pośrednictwem bankowości internetowej może być obciążona dodatkowymi opłatami według taryf banku, z którego dokonuje płatności Kupujący;
  3. przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;
  4. dostępna tylko dla Stałych Klientów płatność przelewem - Kupującemu wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.
 4. Sprzedający do transakcji w walucie polskiej posiada konto bankowe w banku  PKO BP S.A. o nr:     81 1020 5297 0000 1402 0089 5177
 5. Płatność ceny Towaru może nastąpić także w walutach obcych tj. dolarach amerykańskich albo euro. Kupujący jest wówczas zobowiązany do wpłaty należności na właściwe konto walutowe.
 6. Przeliczenie ceny towaru wyrażonej w walucie polskiej na walutę obcą następuje przez wejście do ramki „Ustawienia” (prawa kolumna) i wybranie z rozwijanego menu odpowiedniej waluty.

  - numer konta dla transakcji walutowych EURO to:
  PKO BP SA O/ OLEŚNICA
  SWIFT: BPKOPLPW
  PL09 1020 5297 0000 1302 0162 3149

  -numer konta dla transakcji walutowych USD to:
  PKO BP SA /O OLEŚNICA
  SWIFT: BPKOPLPW
  PL 83 1020 5297 0000 1402 0152 3604
 7. W przypadku transferu środków z zagranicy do kosztów zamówienia doliczana jest kwota opłaty bankowej w wysokości odpowiednio:

  • do 200,00 € - 2,33 €;
  • 200,00 € lub więcej - 3,49 €.


§ 5
Odstąpienie od Umowy zawartej przez Konsumenta

 

 1. Poniższe postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie jedynie do Umów zawartych na odległość przez Kupujących będących Konsumentami, dla których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia w/w ustawy.
 2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 i ust. 11. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
  1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego Towaru;
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  Konsument w tym celu wysyła oświadczenie po wypełnieniu na adres e-mail sklep@cybor-tech.com.pl lub adres pocztowy CYBOR-TECH Iwona Halat, Karwiniec 78, 56 – 420 Bierutów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem ust. 9.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności do Umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

§ 6
Rękojmia za wady

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Umów zawieranych przez Sprzedającego z Konsumentem. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym. 
 2. Jeżeli Towar sprzedany przez Sprzedającego ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia), które istniały w chwili wydania Towaru Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Ponadto bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 (dwóch) lat od daty wydania Towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.
 3. W razie wystąpienia wady Towaru Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Ponadto:
   - może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego; przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady;
   - nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
  3. może żądać wymiany Towaru na wolny od wad
  4. może żądać usunięcia wady;
   - Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może jednakże odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Zgłoszenie reklamacji, powinno zawierać zakres działań, których wykonania Konsument oczekuje od Sprzedającego, opis wady Towaru, dokument potwierdzający nabycie u Sprzedającego reklamowanego Towaru (np. kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku bankowego) oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. Konsument może w tym celu skorzystać z formularza reklamacji (dot. Konsumentów) stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
  Konsument w tym celu wysyła Zgłoszenie reklamacji na adres poczty elektronicznej: sklep@cybor-tech.com.pl lub pisemnie na adres CYBOR-TECH Iwona Halat, Karwiniec 78, 56 – 420 Bierutów.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do siedziby Sprzedającego oznaczonej w Umowie sprzedaży (CYBOR-TECH Iwona Halat, Karwiniec 78, 56 – 420 Bierutów).
 6. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedający w tym terminie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania Konsumenta, oznacza to, że uznał żądanie za zasadne.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
 10. W razie braku możliwości wymiany Towaru na wolny od wad Sprzedający zwraca Konsumentowi należność za reklamowany Towar wraz z kosztami jego dostarczenia. 
 11. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  - uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą;
  - może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl. 

§ 7.
Gwarancja jakości

 

 1. Na określone Towary oferowane w Sklepie internetowym Sprzedającego, w opisie których zaznaczono „Towar objęty gwarancją” - udzielona jest gwarancja jakości. 
 2. Okres Gwarancji jest indywidualnie oznaczony dla poszczególnych Towarów i informacja o jego czasie trwania jest zamieszczona przy tym Towarze na stronie internetowej Sklepu internetowego. Okres gwarancji liczy się od daty wydania Towaru Kupującemu .
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 4. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z Towarem sprzedanym dokument gwarancyjny (podbita karta gwarancyjna albo plomba gwarancyjna) oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.
 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. W ramach gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych jeżeli wady ujawnią się w terminie objętym gwarancją. W przypadku niemożliwości naprawienia wadliwego Towaru, Sprzedający wymieni Towar na nowy – wolny od wad. W przypadku niemożliwości ani naprawy ani wymiany Towaru na nowy Sprzedający zwraca cenę Towaru Kupującemu na rachunek bankowy przez niego wskazany.
 7. Należy zachować dowód zakupu Towaru wydany przez Sprzedającego oraz załączyć go w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Sprzedającego.
 8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 9. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają:
  1. po upływie okresu Gwarancji;
  2. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedający;
  3. w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedającego i Producenta Towaru;
  4. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację Towaru.
 10. Zgłoszenie wady towaru przez Kupującego i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego Towaru.
 11. Zgłoszenie gwarancji, powinno zawierać opis wady Towaru, dokument potwierdzający nabycie u Sprzedającego reklamowanego Towaru (np. kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku bankowego) oraz numer rachunku bankowego, na który w razie niemożliwości naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedający zwróci cenę za Towar. Kupujący może w tym celu skorzystać z formularza gwarancji stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
  Kupujący w tym celu wysyła zgłoszenie gwarancji na adres poczty elektronicznej: sklep@cybor-tech.com.pl lub pisemnie na adres CYBOR-TECH Iwona Halat, Karwiniec 78, 56 – 420 Bierutów.
 12. Sprzedający jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikając z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru przez Kupującego.
 13. W razie zaistnienia wad Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Towar Sprzedającemu na koszt Sprzedającego na adres: CYBOR-TECH Iwona Halat, Karwiniec 78, 56 – 420 Bierutów.


§ 8.
Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu zawierania i wykonania  Zamówienia.
 4. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


§ 9.
Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2015 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.
 2. Sprzedający o każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu zawiadomi w formie stosowanego obwieszczenia na stronie internetowej www.cybor-tech.com.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się również do uprawnień Kupujących będących Konsumentami, którzy złożyli zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedającego od dnia 25 grudnia 2014 r. do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, o ile są dla nich bardziej korzystne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wskazanych w § 6 ust. 11.
 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

Pobierz aktualny regulamin.

Archiwalne regulaminy znajdują się tutaj.

 

Szanowny Kliencie,

25 maja 2018r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych -  z dnia 27 kwietnia 2016 r. ). Z tego też powodu pragniemy Ciebie poinformować iż twoje dane są przechowywane w sposób bezpieczny w naszej firmie.

Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celach związanych z:
-prawidłowym wykonaniem umów zawartych z Tobą
-kontaktem w związku ze świadczeniem usług
-przedstawianiem naszych ofert

Masz prawo sprawdzić, zmienić bądź prosić o usunięcie swoich danych z naszej bazy danych wysyłając maila na adres reklama@cybor-tech.com.pl

Ze szczegółami polityki przetwarzania informacji można się zapoznać tutaj.

2018-12-13 14:50:07

Sklep internetowy

Zaloguj się

Załóż konto

Formularze

Twoja sugestia

 

LEDON TIME